Instituties

Het maatschappelijk program manifesteert zich op een bijzondere wijze binnen het fenomeen van de instituties. Deze zijn doorgaans toegesneden op hun eigen, specifieke domein: volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur. Karakteristiek voor vrijwel elke vorm van institutionalisering is de eigenschap het eigen domein te willen domineren, waarbij soms een zekere expansiedrift optreedt. Even kenmerkend is de tendens naar schaalvergroting en ‘vermanaging’, die soms leidt tot architectonisch-stedenbouwkundige projecten die niet zozeer door hun specifieke functie, maar veel meer door de institutionele inkadering in bureaucratische netwerken, particuliere belangen en wisselende coalities van de verschillende betrokken partijen worden bepaald. Een groot deel van de architectuurproductie, zowel binnen Nederland als daarbuiten, wordt door zijn institutionele context bepaald. Architecturalia streeft ter uitwerking hiervan naar het uitzetten van een aantal deelstudies die zich richten op projectontwikkelaars (en institutionele financiers), project- en bouwmanagement, (internationale) kenniscentra op het gebied van winkels en warenhuizen en (internationale) kenniscentra op het gebied van wonen.