Boeken

Eigen producties

Hoewel de architectenbroers Herman en Evert Kraaijvanger voor de wederopbouw van het naoorlogse Rotterdam meer dan dertig gebouwontwerpen hebben geleverd, is hun werk

Architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland beschrijft de ontwikkeling van gebouwen voor gezondheidszorg: ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen

Vanaf 1945 werd het ontwikkelen van specifieke woonvormen voor ouderen een speerpunt in het ouderenbeleid en een toetssteen van het ideaal van de verzorgingsstaat.

De uitwateringssluizen van de Afsluitdijk, de Rijksverzekeringsbank in Amsterdam, Villa Windekind in Den Haag, hoofdkantoren van Philips en de KLM. 

Happy, Cities and Public Happiness in Post-War Europe is het relaas van een fascinerende speurtocht naar geluksvoorstellingen en geluksrepresentaties

De manier waarop de samenleving met psychiatrische patiënten omgaat, heeft in de loop van de tijd opmerkelijke veranderingen ondergaan. Tot ver in de achttiende eeuw

Iedere Nederlander kent wel een ontwerp dat onder leiding van de architect Ernest Groosman tot stand kwam – of het nu een flatgebouw is, een supermarkt of een 

Het ziekenhuis is bij uitstek het gebouw waar de wetten van het grootste getal gelden, en het is voortdurend onderhevig aan de dynamiek van de veranderende medische inzichten

Co producties

In sommige gevallen wordt Architecturalia ingeschakeld voor de voltooiing van manuscripten waarvan het initiatief buiten de Stichting werd genomen. De uitzonderlijke gevallen betreft projecten die vanuit de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) of door het Nederlands Architectuurinstituut (Nai) zijn geëntameerd. 

De naam van J.J.P. Oud (1890-1963) is synoniem met de Nederlandse moderne architectuur van de eerste helft van de twintigste eeuw. J.J.P. Oud. Poëtisch

Vooral door de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog was het alle bevolkingsgroepen in Nederland helder: de toekomst moest beter zijn. De wederopbouw en industrialisatie

Monografieën van Nederlandse Stedenbouwkundigen 

Onder redactie van Cor Wagenaar

Geïnspireerd door zijn regelmatige verblijf in de Verenigde Staten en de Amerikaanse cultuurfilosoof Lewis Mumford beschreef hij onder andere het ontstaan en saneren

W.G. Witteveen was van 1924 tot 1945 werkzaam in Rotterdam als stedenbouwkundige. De elite van de Maasstad nam in deze jaren als vanzelfsprekend aan dat Rotterdam dankzij

Jo de Casseres was de belangrijkste vooroorlogse theoreticus en visionair op stedenbouwkundig en planologisch gebied in Nederland. Zijn brede interesse blijkt niet alleen

Jos Klijnen (1887-1973) wordt algemeen gezien als pionier van de Organische Stad en representant van de Rotterdamse avant-garde van de jaren twintig. Zijn oeuvre als architect

De carrière van ir. S.J. van Embden (1904) valt samen met de ontwikkeling van de stedenbouw in Nederland. Door zijn lidmaatschap van de Bouwkundige Studie